آفتاب سر کوه نور افشونه ، سماور جوشه

‎یارم تنگ طلا دوش گرفته ، غمزه می فروشه

عحب صاحب جمال دلبر ما دختر قوچانی

مثال برگ گل بو میپاشه او دختر قوچانی

یه دونه انار ، دو دونه انار ، سیصد دونه مروارید

می شکنه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی

می شکنه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی

آفتاب سر کوه نور افشونه ، سماور جوشه

یارم تنگ طلا دوش گرفته ، غمزه می فروشه

عحب صاحب جمال دلبر ما دختر قوچانی

مثال برگ گل بو میپاشه او دختر قوچانی

یه دونه انار ، دو دونه انار ، سیصد دونه مروارید

می شکنه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی

می شکنه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی

نگارم بر لب بوم اومد و رفت ، چاره ندارم

که یارم طلا جون اومد و رفت ، چاره ندارم

چراغو پر کن از روغن گل ، چاره ندارم

که یارم چشم گریون اومد و رفت ، چاره ندارم

یه دونه انار ، دو دونه انار ، سیصد دونه مروارید‎

می شکنه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانی

می شکنه گل ، آی می پاشه گل ، دختر قوچانیچ

ذانلود کنید